آشنایی با کود مایع مرغی کاسپین کود گلستان

— نوشته کاسپین کود گلستان


کود مرغی مایع کاسپین حاوی مواد آلی، اسید هیومیک، نیتروژن حاصل از فعالیت ارگانیک، فسفر، پتاسیم، کلسیم و عناصر میکرو می باشد که برای طیف وسیعی از محصولات کشاورزی کاربرد دارد. این کود دارای محرک های آنزیم های گیاهی می باشد و استفاده از آن سبب افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک و نیز مقاومت گیاه به تنش های محیطی و افزایش ریشه دهی و صرفه جویی در مصرف آب می گردد. کود مرغی نسبت به سایر کودهای حیوانی دارای درصد بیشتری عناصر قابل جذب مانند: نیتروژن، پتاسیم و فسفر است که نقش موثری در رشد رویشی و زایشی گیاهان دارد.


مزایای مصرف:

  • افزایش سبزینگی گیاه
  • افزایش مواد آلی و افزایش فعالیت میکروبی در خاک
  • افزایش جذب عناصر غذایی از جمله فسفر و نیتروژن
  • حفظ رطوبت خاک و کاهش دفعات آبیاری
  • کمک به حاصلخیزی خاک
  • تحریک آنزیم ها و هورمون های گیاهی
  • افزایش ریشه دهی و اصلاح ساختمان خاک


دستورالعمل مصرف:

روش مصرف این کود تا حد زیادی تابع جنس خاک، آب و هوای منطقه و نوع و سن گیاه می باشد. لذا دستورالعمل ذیل در حالت کلی می باشد، بنابراین در هنگام مصرف می بایستی با نظارت کامل و نظر کارشناس کشاورزی در منطقه، مورد استفاده قرار گیرد.