آنالیز کمپوست آلی فراوری شدۀ کاسپین کود گلستان

— نوشته کاسپین کود گلستان


کود کمپوست ترکیبی از موادی است که به عنوان کود گیاهی و بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک استفاده می شود. معمولا با تجزیه گیاهان، ضایعات غذایی، بازیافت مواد آلی و کود دامی تهیه می شود. کود کمپوست و انواع آن، سرشار از مواد مغذی گیاهی و موجودات مفید مانند باکتری ها، تک یاخته ها، نماتدها و کمپوست قارچ ها است.


مزایای مصرف:

  • خاک را غنی می کند
  • رطوبت خاک را حفظ می کند
  • به سرکوب بیماری ها و آفات گیاهی کمک می کند
  • نیاز به کودهای شیمیایی را کاهش می دهد
  • تولید باکتری ها و قارچ های مفید را تشویق می کند که مواد آلی را تجزیه کنند تا یک ماده غنی از مواد مغذی را ایجاد کنند
  • انتشار گاز متان و تولید کربن را از محل های دفن زباله کاهش می دهد