به وب سایت رسمی کاسپین کود خوش آمدید.

پروژه چهار

slide-2feca5b

اهداف طرح:

فاز ۱: دستبیابی به تولید 

فاز۲: دستیابی به تولید 

موقعیت جغرافیایی طرح:

پیمانکار اصلی:

فعالیت های اجرایی طرح:

زمانهای کلیدی طرح: